8:00 - 16:00

Od poniedziałku do piątku

16:00 - 18:00

Dodatkowy dyżur w środę

608-438-599

Zadzwoń. Znajdziemy rozwiązanie.

 

Spadki – dziedziczenie

Kancelaria Adwokacka Koszalin > Porady prawne  > Spadki – dziedziczenie

Spadki – dziedziczenie

Zgodnie z kc  (art. 922) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób uprawnionych do dziedziczenia. Dziedziczenie następuje na podstawie ustawy lub testamentu.

Spadkobiercą może być tylko osoba fizyczna, która w chwili otwarcia spadku żyje lub osoba prawna, która w chwili otwarcia spadku istnieje.   Dziecko poczęte w chwili otwarcia spadku może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe.
Kodeks określa kolejność dziedziczenia, i tak w pierwszej kolejności zgodnie z kodeksem cywilnym  dziedziczą  dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych.

Przepis art. 932 kc określa sytuację, jeśli spadkodawca nie posiada dzieci. W takiej sytuacji powołani są do spadku z ustawy są jego małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku.  W przypadku braku dzieci i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, ale żyją dzieci tego rodzeństwa, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich dzieci, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.
W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych (art. 934).

Zgodnie z art.  9341k.c. krąg spadkobierców ustawowych został rozszerzony o pasierbów zmarłego i tak w przypadku braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

W przypadku braku spadkobierców wymienionych powyżej ,w ostatniej kolejności, spadkobiercą ustawowym jest gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.
Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.